Dự toán chi phí

Nhập giá xe
Phí đăng kí đăng kiểm (*)
Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự (*)
Phí bảo trì đường bộ 1 năm (*)
Thuế trước bạ 2% (*)
Đang cập nhật (*)